Πρώιμη Παρέμβαση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας (0 – 6 ετών) με τύφλωση, χαμηλή όραση, ή κάποιο διαγνωσμένο πρόβλημα οπτικής αντίληψης. Τα παιδιά αυτά μπορεί να μην παρουσιάζουν κάποια άλλη δυσκολία, είτε μπορεί να έχουν πρόσθετες δυσκολίες, όπως κινητικά και νευρολογικά προβλήματα, νοητική αναπηρία, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς κ.ά. Μπορεί να είναι πρόωρα βρέφη, παιδιά με περιγεννητικές βλάβες ή νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα ακοής, παιδιά που παρουσίασαν απώλεια της όρασης ως αποτέλεσμα όγκου ή συνδρόμου. Τα παιδιά αυτά αποτελούν έναν πληθυσμό με μεγάλο εύρος δυνατοτήτων και δυσκολιών, με πολλαπλές και αρκετά διαφορετικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα στο σπίτι του κάθε παιδιού μια φορά την εβδομάδα, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα και είναι διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας. Σε αυτό το διάστημα γίνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες με το παιδί με τη μορφή παιχνιδιού (45-60 λεπτά) και την παρουσία και συμμετοχή των γονέων, εφ’ όσον είναι δυνατό. Ακολουθεί συμβουλευτική γονέων (30 λεπτά) με στόχο τη συζήτηση γύρω από τις  ανάγκες του παιδιού, την παροχή πληροφοριών και βοήθειας ώστε να κατανοήσουν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του παιδιού, να διαχειριστούν και να επιλύσουν προβλήματα στη σχέση τους με το παιδί.

Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Οι στόχοι και οι παροχές του προγράμματος:

 • Η Αξιολόγηση και εκπαίδευση για τη βελτίωση της Λειτουργικής όρασης των παιδιών, εφ’ όσον υπάρχει.

 

Η αξιολόγηση της Λειτουργικής Όρασης είναι ένας συστηματικός τρόπος παρατήρησης και εκτίμησης της δυνατότητας του παιδιού να χρησιμοποιεί την υπάρχουσα όραση του για να επιτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες (όπως π.χ. να παίξει, να επικοινωνήσει, να κινηθεί στο χώρο, να αυτοεξυπηρετηθεί), κάτω από διαφορετικές συνθήκες, τόσο σε οικεία όσο και σε μη οικεία περιβάλλοντα.

(Chen, D.1999).

 

Η αξιολόγηση της Λειτουργικής Όρασης έχει ως στόχο να καθορίσει τις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού, να βρει τις κατάλληλες συνθήκες στις οποίες μπορεί να διευκολυνθεί η μάθηση με τον καλύτερο τρόπο και να αναπτύξει στρατηγικές για να προάγει τη χρήση των οπτικών πληροφοριών με τρόπο που να βοηθά την ανάπτυξη. Η αξιολόγηση της λειτουργικής όρασης δεν ταυτίζεται και είναι ένα διαφορετικό πεδίο από την κλινική αξιολόγηση της όρασης, η οποία γίνεται απαραιτήτως από οφθαλμίατρο ή και από ειδικευμένο οπτομέτρη. Ωστόσο η αξιολόγηση της Λειτουργικής Όρασης στηρίζεται στα ευρήματα της κλινικής εξέτασης της όρασης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιεί το παιδί την όρασή του.

Για την αξιολόγηση της Λειτουργικής όρασης χρησιμοποιούνται εκτός από τη συστηματική παρατήρηση και δύο προσαρμοσμένα εργαλεία εκτίμησης της λειτουργικής όρασης, το «Εργαλείο Αξιολόγησης της Λειτουργικής Όρασης: Βασικές οπτικές ικανότητες παιδιών έως ενός έτους» και το «Εργαλείο Παρατήρησης της Λειτουργικής Όρασης: Στοιχειώδεις και σύνθετες οπτικές ικανότητες σε παιδιά με προβλήματα όρασης», εργαλεία προσαρμοσμένα από τα αντίστοιχα του Ιδρύματος Τυφλών του Wuertzburg της Γερμανίας.

 • Η υποστήριξη των υπόλοιπων πτυχών της ανάπτυξης με στόχο την κατά το δυνατό μεγαλύτερη αυτονομία του παιδιού. Ο στόχος μιας τέτοιας αξιολόγησης είναι η κατανόηση των αναπτυξιακών αναγκών και ο καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων για το παιδί και δεν αντικαθιστά την αξιολόγηση από ειδικό αναπτυξιολόγο ιατρό, ούτε τη διεπιστημονική αξιολόγηση που γίνεται στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Ο καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων για το παιδί, που να αξιοποιούν και να προάγουν την εναπομείνασα οπτική του αντίληψη, τους υπόλοιπους τομείς της ανάπτυξής του και τη συναισθηματική του ευημερία. Οι στόχοι αυτοί συζητούνται, υλοποιούνται, αξιολογούνται και επανακαθορίζονται με επίκεντρο την ίδια την οικογένεια.
 • Ο συντονισμός με τους άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με το παιδί (θεράποντες ιατρούς, ειδικούς θεραπευτές, νηπιαγωγούς) και η διαμόρφωση ενός διεπιστημονικού δικτύου με κύριο συνεργάτη την ίδια την οικογένεια. Ο συντονισμός μπορεί να πάρει τη μορφή τηλεφωνικής επικοινωνίας ή και κοινής συνάντησης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για το παιδί και την επίλυση προβλημάτων.
 • Βοήθεια στην οικογένεια για την επιλογή κατάλληλου εκπαιδευτικού πλαισίου και συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο για την καλύτερη ένταξη του παιδιού σε αυτό. Η βοήθεια αυτή μπορεί να σημαίνει την παροχή πληροφοριών στους γονείς για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά πλαίσια, την παραπομπή και συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του συλλόγου, την παραπομπή σε δημόσιους φορείς, όταν χρειάζεται πρόσθετη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Για την καλύτερη ένταξη του παιδιού στα σχολικά πλαίσια γίνονται επισκέψεις σε αυτά και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού, αλλά και προτάσεις για προσαρμογή του σχολικού υλικού στις ανάγκες των παιδιών, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων.
 • Η υποστήριξη της οικογένειας να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, αλλά και να επεξεργαστεί προσωπικές δυσκολίες που συνδέονται με το παιδί. Η υποστήριξη αυτή γίνεται από τον εκπαιδευτή σύμβουλο και μπορεί να πάρει τις ακόλουθες μορφές:
 1. Συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες και τις ανάγκες του παιδιού, αλλά και την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να συνδέονται με την κατάσταση ή τη συμπεριφορά του παιδιού.
 2. Συνοδεία της οικογένειας σε κάποιον ειδικό.
 3. Συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες του γονιού σε σχέση με το παιδί και την ενδυνάμωση του γονικού του ρόλου.
 4. Προτάσεις σε σχέση με τη προσαρμογή του χώρου του σπιτιού στις ανάγκες του παιδιού, ώστε να έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του καθημερινά.
 5. Κατασκευές παιδαγωγικού υλικού, το οποίο είναι κατάλληλο για τις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού.

 

Η συστηματική ψυχολογική υποστήριξη των γονέων σε συνεδρίες ψυχικής στήριξης που γίνονται με τον παιδοψυχίατρο (επιστημονικά υπεύθυνο) της ΑΜΥΜΩΝΗΣ και λαμβάνουν χώρα στον σύλλογο μας, στο Ελληνικό ή και στα σπίτια, εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

Βρίσκεστε στην επαρχία; Δείτε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.